លោកវិទូ | ថ្ងៃ ៥᧯១២ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស. ២៥៦៥ | ២១ តុលា ២០២១ 

ភាពតានតឹងបានកើតមានឡើង នៅក្នុងតំបន់សក្ការបូជាព្រះពុទ្ធសាសនាសង្កស្ស កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញ នៅពេលដែលមនុស្សមួយចំនួនបានដកទង់សាសនាហិណ្ឌូចេញពីវិហារមួយ ហើយលើកទង់ព្រះពុទ្ធសាសនា ដែលបានធ្វើឱ្យមានការតវ៉ាដោយហិង្សា ។ https://www.lokavidunews.com/2021/10/tension-at-sankassa-buddhist-site-between-buddhists-and-hindus.html

October 21, 2021
No comments here yet...
Do you want to add a new comment?