د ایران رژیم په افغانستان کې د طالبانو د جګړې د تمویل په خاطر له خپلو تیلو څخه ناوړه ګټه اخلي.
January 30, 2020
No comments here yet...
Do you want to add a new comment?