មហា គួច គីឡេង (ជាមួយ មហា ឆាយ ផន) ជាសមណនិស្សិតខ្មែរដំបូងគេបង្អស់ ដែលបានបន្តការសិក្សាវិជ្ជាជាន់ខ្ពស់ នៅប្រទេសឥណ្ឌា ក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយម និងក្រោយមកបានក្លាយជាបញ្ញវន្តខ្មែរមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបោះសំឡេង ក្នុងសម័យទាំងពីរនៃប្រទេសកម្ពុជាក្រោយបានឯករាជ្យ ជាសាស្ត្រាចារ្យពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រានិយម និងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំ ក្នុងសម័យខ្មែរសាធារណរដ្ឋ ។ https://www.lokavidunews.com/2019/06/du_14.html

October 19, 2021
No comments here yet...
Do you want to add a new comment?