مردان عزیز، برای ما بگید نیازهای شما در یک رابطه‌ی عاطفی چیست؟

July 25, 2020
2 comments
Avatar
B H
صداقت تعهد درک و عشق
Avatar
Qadir Panahi
نیازهای ما فکر کنم در مقاطع مختلف متفاوت باشه. علاوه بر دوست داشتن و
تعهد و... در ابتدا نیاز های جنسی مهم هست فکر کنم. اما نظر شنا را هم بشنوم مهم هست.
Do you want to add a new comment?