ជំពូកទី៣ នៃសៀវភៅនេះ ដោយសាស្ត្រាចារ្យ John A. Marston បោះពុម្ពខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ថ្មីៗនេះ និយាយអំពីព្រះសង្ឃខ្មែររៀននៅប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងសម័យមុនខ្មែរក្រហម «3. LA FUNDACIÓN ASIA Y LOS MONJES CAMBOYANOS QUE ESTUDIARON EN INDIA (pp. 101-146)» ។ ព្រះតេជគុណ ញាតិញោមបងប្អូនចេះភាសាភាសាអេស្ប៉ាញ អាចជាវអានបាន ។

October 18, 2021
No comments here yet...
Do you want to add a new comment?